ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2562                     Vol. 50 No. 2 (Suppl.) September-December 2019

หน้าปก

ปกใน

บทบรรณาธิการและคำนำ

สารบัญ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

141-144

การจัดการฟาร์มตามทฤษฎีใหม่: ทางเลือกสำหรับการอยู่รอดของคุณนงลักษณ์ เกตุแก้ว

สาวิตรี รังสิภัทร์

145-148

การพัฒนาผงโรยข้าวสำเร็จรูปจากบ๊วยดอง

หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ตระกูล พรหมจักร เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ และ ตรีสินธุ์ โพธารส

149-152

ผลของสารเอทธิฟอนต่อการสุกของผลกาแฟและการเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟโรบัสตา

กาญจนา เหลืองสุวาลัย และ อดิศร อ่อซ้าย

153-156

การศึกษาคาริโอไทป์ของ Crinum sp. จากประเทศเมียนมา

ปกขวัญ หุตางกูร เดชาธร ธนาสุตตะนิธิ จินดารัตน์ พงศ์พลิศร มัชฌิมา ใจสอาด และ อุทร ดีเลือก

157-160

ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้ง การใช้พลังงานในการอบแห้ง และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล

รติยา ธุวพาณิชยานันท์ ดลฤดี ใจสุทธิ์ และ จันทนา ไพรบูรณ์

161-164

สถานภาพและปัญหาการใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย

บุษกร ประดิษฐนิยกูล รัชนีวรรณ กุลจันทร์ วารี จารุวัฒนายนต์ และ วิสะนี เหนือเมฆิน

165-168

การประยุกต์ใช้เมล็ดแฟล็กซ์ทดแทนไข่ไก่ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำสลัดข้าวไรซ์เบอรี่

ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย และ นรินทร์ภพ ช่วยการ

169-172

สมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทยสีน้ำตาลอ่อน สีแดง และสีดำในรูปดิบและหุงสุกจากการย่อยในทางเดินอาหารแบบจำลอง

พิชญอร ไหมสุทธิสกุล และ เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

173-176

ผลของการทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งถั่วแดงหลวงต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว

นวพร ลาภส่งผล วริสรา อัศวนันทการ และ อติมาพร ผุยนวล

177-180

การลดเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนและยืดอายุการเก็บรักษาผักกรีนคอสอินทรีย์ตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้น้ำอิเล็กโตรไลท์

กัลยา ศรีพงษ์ ขวัญกลม เกตุแก้ว ทันวลี ศรีนนท์ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

181-184

ผลของ ethephon และ 1-MCP ต่อการสะสมของแคโรทีนอยด์ และอนุพันธ์ในมะม่วง

นฤมล ปิยะเสถียรรัตน์ Vo Thi Thuong อภิรดี อุทัยรัตนกิจ Masaya Kato, Gang Ma, Lancui Zhang และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

185-188

การใช้รีซิสแตนส์สตาร์ชจากสตาร์ชข้าวเจ้าดัดแปรด้วยความร้อนชื้นในผลิตภัณฑ์ทองพับ

จิรนาถ บุญคง ปิยนุสร์ น้อยด้วง ชลธิชา สุขยืนยงศ์ และซูมัยยะห์ บูระกะ

189-192

คุณภาพเมล็ดทางกายภาพของข้าวพื้นเมืองในภาคใต้

นันทิยา พนมจันทร์ และ สุธีรา สงพูล

193-196

การสูญเสียในถั่วลิสงที่อายุเก็บเกี่ยวต่างกัน

ภัควิไล ยอดทอง และ จารุวรรณ บางแวก

197-200

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่น้ำพริก

ธนพร เอมฤกษ์ และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์

201-204

ผลของการใช้วิธีการทำความสะอาด และสภาวะการอบแห้งของผลิตภัณฑ์ผงพริกแกงแดง

วิริยะ เจริญโชคพาณิชย์ และเบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์

205-208

การควบคุมเชื้อจุลินทรีย์และการป้องกันการเกิดสีน้ำตาลในกระเทียมสดแบบบดหยาบด้วย Food additives

กัลยา ศรีพงษ์ ขวัญกมล เกตุแก้ว ทันวลี ศรีนนท์ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ประกายดาว ยิ่งสง่า Mao Seoka และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

209-212

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดเพคตินจากก้านผักตบชวาด้วยกรดและน้ำกลั่น

พัทธ์ธีรา ตั้งอรุณสันติ ปียนันท์ น้อยรอด และ ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

213-216

การศึกษาสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ของสารสกัดไพลเพื่อใช้เป็นสารชะลอวัย และสารแต่งสีจากธรรมชาติ

ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ วิทวัส รัตนถาวร อรพรรณ เสลามาศกุล ณัติฐพล ไข่แสงศรี อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์

217-220

การเจริญเติบโตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักชีฝรั่งปลูกภายใต้แสง LED ชนิดต่างๆ

อภิชัย เจนจบ สุกัญญา เอี่ยมลออ ภาวิณี ถาวรนิตยกุล ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

221-224

เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อร่วมกับกรดซิตริกเพื่อยับยั้งสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ Coffea caneophora (Robusta)

รงรอง หอมหวล มณฑา วงศ์มณีโรจน์ สุลักษณ์ แจ่มจำรัส รัตนา เอการัมย์ ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม และ สุพิทย์ ขุนเพชร

225-228

การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของผลอะโวคาโดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

ขวัญหทัย ทนงจิตร พิมพ์นิภา เพ็งช่าง กัลยาณี สุวิทวัส และ เรืองศักดิ์ กมขุนทด

229-232

ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการยับยั้งโรคใบจุดตาเสือของเผือกโดยชีววิธี

เพชรพิกุล ขำอ่อน และ กมลวรรณ สนใจยิ่ง

233-236

การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณการผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3615 โดยใช้เศษข้าว และรำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจน

ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ณัฐชยา แซ่โก สิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล จุฑามาศ ยอดโพธิ์ศรี วรรณวิลัยรัตน์ ใยกระโทก และพลอยพรรณ ทองยศ

237-240

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด แคโรทีนอยด์และโปรตีนในน้ำนมถั่วเหลืองหมักด้วยโพรไบโอติกแบคทีเรีย

พริมา พิริยางกูร และ จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล

241-244

ผลของการใช้กรดแอสคอร์บิกร่วมกับบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาของสับปะรดตัดแต่ง

ปรัชญา ม่วงรอด และเบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์

245-248

การศึกษาผลของน้ำตาลต่อการเปลี่ยนแปลงสีกลีบดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้าพันธุ์สันทรายบูล

ญาณิศา อัศวภาคิน สุดารัตน์ ขุนเมือง ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา และ มัณฑนา บัวหนอง

249-252

การชักนำการทนเค็มในถั่วเหลือง (Glycine max L. Merrill) โดยเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลน

สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และ นัทมล ไชยวัง

253-256

การเสริมใยอาหารจากอัญชันในแป้งตอร์ติญาที่ผลิตจากแป้งผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง

อรณา ดีพรมกุล ภัทชนิดา จันทร์หอม นิพร เดชสุข มณฑิรา นพรัตน์ และ พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

257-260

การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะไฟจีนด้วยวิธีการใช้ตัวทำละลายและคลื่นเสียงความถี่สูง

ฬุจิภัณฑ์ เกียรติธนนันทน์ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัติฐพล ไข่แสงศรี

261-264

การเปรียบเทียบการสกัดสารเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันด้วยตัวทำละลายและการใช้ตัวทำละลายร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิค

ภาวินี ชาพรหมมา ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ ณัติฐพล ไข่แสงศรี

265-268

การเพิ่ม CH4 ในแก็สชีวภาพ โดยใช้ขี้เถ้าจากชีวมวลเปรียบเทียบกับการใช้ NaOH

รัตนชัย ไพรินทร์

269-272

ผลของวิธีการแปรรูปที่แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของกุยช่าย

อังคณา จันทรพลพันธ์ ศิริยากร กุลซื่อ และ สุนิสา หาเพียง

273-276

การพัฒนากระบวนการผลิตกรดมาลิกจากกากมันสำปะหลังโดยการเสริมเอนไซม์กลูโคอะไมเลสร่วมกับเชื้อ Meyerozyma caribbica Ay33-1

ธัญญ์นภัส รัตนพัฒน์โภคิน ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ รัตติยา แววนุกูล กนก รัตนะกนกชัย และภัทรา ผาสอน

277-280

ผลของการรับประทานงาดำต่อการขับถ่ายในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ

ปัณณธร ล่ำลือธรรม โศภิดา สกุลรัง ทองพูน เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ สายฝน สายสุ่ม ฉัตรภา หัตถโกศล

ก่อนหน้า / 1 / 2 / 3 / ถัดไป

ที่ 50 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2562                     Vol. 50 No. 2 (Suppl.) September-December 2019

โดยความร่วมมือ