ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2562                     Vol. 50 No. 2 (Suppl.) September-December 2019

ก่อนหน้า / 1 / 2 / 3 / ถัดไป

หน้าปก

ปกใน

บทบรรณาธิการและคำนำ

สารบัญ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

1-4

การประยุกต์ใช้พืชวงศ์ถั่วในผลิตภัณฑ์มาการอง

นรินทร์ภพ ช่วยการ ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย และวนิดา บุรีภักดี

5-8

ผลของเส้นใยใบสับปะรดต่อคุณลักษณะทางกายภาพของโฟมแป้งมันสาปะหลัง

เจนจิรา วงศ์ละม่อม อรพิน เกิดชูชื่น และ ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์

9-12

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และความคงทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันรำข้าว น้ำมันคาโนล่า และน้ำมันเมล็ดชา

ศุภรดา ไข่แก้ว สุภัทรา ลิลิตชาญ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า และ คณิต กฤษณังกูร

13-16

ผลของ BA และ NAA ต่อการเพิ่มจำนวนยอดกระชายในสภาพปลอดเชื้อ

รัตนาพร พระชัย เยาวพา จิระเกียรติกุล และ ภาณุมาศ ฤทธิไชย

17-20

การประยุกต์ใช้สารสกัดเบต้ากลูแคนจากกากรำข้าวหอมมะลิในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกันแดด

พัตราพร ภูวดลไพศาล

21-24

การใช้ผงเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งเป็นสารทดแทนไขมันในไอศกรีมนมรสช็อกโกแลต

ณัฐวดี คงแก้ว วรัญญา แจ้งสว่าง สหรัฐ พัฒนศิริ และ ดวงใจ มาลัย

25-28

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอสุกอบแห้งเสริม Lactobacillus casei

จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล วีรดา ธนพงศ์ธรรม และ พริมา พิริยางกูร

29-32

ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดข้าวพันธุ์ไวและไม่ไวต่อช่วงแสง

นันทิยา พนมจันทร์ และ ณัฐิกานต์ สมจริง

33-36

การแสดงออกของยีน PR กับความต้านทานโรคไหม้ในข้าวที่มียีนต้านทาน Pi9

รจนา กล้ารัมย์ พัชรวิภา ใจจักรคำ สวิตา สุวรรณรัตน์ และ ปัฐวิภา สงกุมาร

37-40

แบคทีเรียทนกรดที่สามารถละลายฟอสเฟตจากป่าพรุ

ชมนาถ เกิดคง มณี ตันติรุ่งกิจ อรวรรณ ชวนตระกูล รัตติยา ผดุงผล และ ดวงพร คันธโชติ

41-44

การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ และทางเคมีของเห็ดหูหนูดำด้วยรังสี

เขมรุจิ เข็มทอง ศิริลักษณ์ ชูแก้ว จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ สุรศักดิ์ สัจจบุตร และ วชิราภรณ์ ผิวล่อง

45-48

การใช้แอคติโนมัยสีทปฏิปักษ์ตรึงเพอร์ไลต์เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งในข้าว

เจนจิรา เดชรักษา ณัฐณิชา ศรีดี และ ณัฐยา บุญครอบ

49-52

ผลของ Bacillus subtilis และสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน้า

ธนกร สันบุกา วัศพล เบ็ญจกุล และ สวิตา สุวรรณรัตน์

53-56

ผลของ Thidiazuron ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของมหาหงส์ในสภาพปลอดเชื้อ

ณัฐนรี ไพสิฐสกุลนาท เยาวพา จิระเกียรติกุล และ ภาณุมาศ ฤทธิไชย

57-60

ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงเพื่อสุขภาพ

บงกชมาศ โสภา เสาวนีย์ ฝัดศิริ ชฎามาศ จิตต์เลขา และ สุวีณา จันทพิรักษ์

61-64

การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีสารเบต้าแคโรทีน

ชฎามาศ จิตต์เลขา พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ สดใส ช่างสลัก และชูศักดิ์ จอมพุก

65-68

ผลการเสริมเนื้อลูกตาลสุกต่อคุณภาพของขนมเปียกปูน

ปัญญรัศม์ ลือขจร วนิดา บุรีภักดี และ กมลทิพย์ นิคมรัตน์

69-72

ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศต่อการออสโมติกดีไฮเดรชั่นของมะกรูด

ณัฐดนัย สมประสงค์ รังสินี โสธรวิทย์ และ วงศ์ผกา วงศ์รัตน์

73-76

ลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนต่ำความชื้นสูง

พิชิตชัย พจนเลขา โศรยา แสนเมือง สุพัตรา โพธิเศษ และ อรัญญา พรหมกูล

77-80

การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

ปิยนุสร์ น้อยด้วง จิรนาถ บุญคง และภัทรธร งามวัฒนกุล

81-84

ผลของกัมจากเมล็ดแมงลักต่อคุณภาพของมัฟฟินแป้งข้าวกล้อง

อภิญญา เจริญกูล

85-88

การใช้กรดเพอร์แอซีติกหรือกรดออกซาลิกที่อุณหภูมิต่่าเพื่อลดการเกิดสีน้ำตาลระหว่างการเก็บรักษาของผลลำไย

ตรัสสา ชีพนุรัตน์ มัณฑนา บัวหนอง ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา วาริช ศรีละออง พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย และเฉลิมชัย วงษ์อารี

89-92

ผลของการใช้น้ำร้อนต่อคุณภาพและการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง

รัชชกร พวงศรี Vo Thi Thuong อภิรดี อุทัยรัตนกิจ Masaya Kato Gang Ma Lancui Zhang และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

93-96

การพัฒนาระบบการกำจัดเมือกกาแฟแบบอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ท้องถิ่น

ณัฐหทัย สุทธิวงษ์ ปิยดา สุขดี ชลธิชา นิวาสประกฤติ ประสิทธิ์ บำรุงสุข นภัสวรรณ สุนทร และ นารินทร์ จันทร์สว่าง

97-100

การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผักเศรษฐกิจในพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประกายดาว ยิ่งสง่า ณัฐิฌา ตนะศุภผล และ ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

101-104

ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปรด้วยการให้ความร้อนต่ำความชื้นสูง

พิชิตชัย พจนเลขา โศรยา แสนเมือง สุพัตรา โพธิเศษ และ อรัญญา พรหมกูล

105-108

ผลของความเข้มข้นของจิบเบอเรลลินต่อการติดผลและพัฒนาผลของมะเขือเทศสายพันธุ์บิจิน

กฤษณา บุญศิริ และ เกวลี เงินโม้

109-112

อาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะในการคัดแยกและจัดจำแนกเชื้อกลุ่มแลคโตบาซิลไลจากผักดองของญี่ปุ่น ด้วยเทคนิค MALDI-TOF MS

ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ และ Satoru Tomita

113-116

ผลของการใช้ความร้อนด้วยเตาอบไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะเห็ดนางฟ้า

วนิดา บุรีภักดี ปัญญรัศม์ ลือขจร และ นรินทร์ภพ ช่วยการ

117-120

การพัฒนากระถางชีวภาพจากปุ๋ยหมักผักตบชวา

ปรัชวนี พิบำรุง และ อันธิกา หุ่นโสภา

121-124

การใช้ไคโตซานร่วมกับสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการตรวจคุณภาพของมะเขือเทศราชินีตัดแต่งที่ปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli

จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล พิมพ์วิภา ศรีธิ และ พริมา พิริยางกูร

125-128

ดัชนีการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอสมูทตี้พันธุ์แขกดำเสริมโพรไบโอติก

พริมา พิริยางกูร นันท์นภัส ขำโต และ จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล

129-132

ผลของสารเคลือบผิวจากผักและผลไม้ต่อคุณภาพของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

เพ็ญแข รุ่งเรือง กิริยา สังข์ทองวิเศษ และธนากร น้อยนวล

133-136

ศึกษาปริมาณหัวเชื้อ และน้ำตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตโยเกิร์ตจากถั่ว 5 ชนิด

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ ยุพารัตน์ จาบถนอม และ อรุณ อินทรักษ์

137-140

ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณเมลาโทนินในผลิตภัณฑ์

อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์ ณัฐหทัย สุทธิวงษ์ สุภาภรณ์ เลขวัต

ก่อนหน้า / 1 / 2 / 3 / ถัดไป

โดยความร่วมมือ