ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 >>เพิ่มเติม<< ดาวน์โหลดวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 >>Click<< หรือ >>Click<< (กำลังดำเนินการ)

Link

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ Washington State University จัด International Workshop on the Food Safety: Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) – Standard Preventive Controls for Human Food (PCHF) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560-วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  >>เพิ่มเติม<<

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 >>เพิ่มเติม<<

ดาวน์โหลดวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 >>Click<< หรือ >>Click<< (กำลังดำเนินการ)

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เพิ่มเติม หรือ Facebook

ประภาพการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 9 เพิ่มเติม

ประมวลภาพการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 เพิ่มเติม หรือ Facebook

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย Plant Science and Anlysis และ Plant Extract and Essential Oil เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)พฤษภาคม-สิงหาคม 2555(การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6) Download

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคโนโลยีชีวเคมี เพิ่มเติม

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Click

 

 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-470-7781 โทรสาร : 02-470-7781
e-mail : crdc2011@kmutt.ac.th

จำนวนผูเยี่ยมชม
Web Counters